Xác thực KS RU

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra dữ liệu đã nhập để tuân thủ định dạng của KS (tài khoản ngân hàng đại lý) của Liên bang Nga.


Trong thực tế, tốt hơn là sử dụng nó cùng với khối Xác thực BIK RU: trước tiên, kiểm tra tính chính xác của đầu vào BIK, sau đó kiểm tra CC.

Trình kết nối luồng

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - được kích hoạt khi khối thực hiện xong.

trình kết nối dữ liệu

  • [Input] ks (string) - giá trị để kiểm tra việc tuân thủ định dạng.
  • [Input] bik (string ) - BIC của ngân hàng có KC cần kiểm tra.
  • [Output] is_valid (boolean) - nếu giá trị khớp với định dạng, nó sẽ trả về giá trị Đúng, nếu không - Sai.