Viết thường/viết hoa

Nhấn vào đây để sao chép

Chuyển đổi một chuỗi đã cho thành chữ thường/chữ hoa.


Ví dụ : To Uppercase("lorem") = "LOREM".

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Input (string) - chuỗi cần chuyển đổi.
  • [Output] Result (string) - kết quả của hoạt động.