Phá vỡ vòng lặp

Nhấn vào đây để sao chép

Chấm dứt việc thực hiện vòng lặp hiện tại.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.