ủy quyền

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra xem có tồn tại mã thông báo xác thực nhất định hay không và trả về người dùng được liên kết với mã đó.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Token (string) - Mã thông báo mang của người dùng.
  • [Output] User (model) - đối tượng mô hình người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.