Nhận người dùng hiện tại

Nhấn vào đây để sao chép

Nhận người dùng hiện đang đăng nhập.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] With (enumerator) - mô hình dữ liệu được liên kết với người dùng để lấy từ cơ sở dữ liệu. Đọc thêm về kết nối _with trong Câu hỏi thường gặp về logic nghiệp vụ.
  • [Output] User (model) - đối tượng mô hình người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.