Đăng xuất

Nhấn vào đây để sao chép

Đăng xuất người dùng hiện tại.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.