Làm tròn lên/xuống

Nhấn vào đây để sao chép

Làm tròn phao với độ chính xác nhất định.


Mẹo : nếu bạn muốn làm tròn một số (ví dụ: làm tròn 1.240 đến 50 gần nhất), trước tiên bạn phải chia số nguyên cho số bạn muốn làm tròn (ví dụ: 1.240 / 50 = 24,8), sau đó làm tròn kết quả (ví dụ: làm tròn 24,8 đến 0 độ chính xác = 25), rồi nhân lại (ví dụ: 25 * 50 = 1.250).

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - starts the block's execution.
  • [Output] Out - activates when the block has finished its execution.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Value (float) - value to be rounded.
  • [Input] Precision (integer) - number of decimals to round to (use 0 to round to a whole number).
  • [Output] Result (float) - result of the operation.