Video

Nhấn vào đây để sao chép

Phần tử để hiển thị video


Cài đặt Giao diện:

File (không bắt buộc) - trình tải lên video.

Width (bắt buộc) - chiều rộng video.

Height (bắt buộc) - chiều cao của video.

Visible (bắt buộc) - hiển thị thành phần nếu được bật. Được bật theo mặc định.

Name (bắt buộc) - tên của thành phần.

Video