Là Số Chẵn

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra xem một số đã cho có phải là số chẵn không.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Number (integer) - số để đánh giá.
  • [Output] Result (boolean) - Đúng nếu đầu vào dữ liệu "Số" là số chẵn, Sai nếu không.