Mở rộng mô hình tiêu đề APIRequestName

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về tất cả các trường của đối tượng mô hình Tiêu đề đầu ra nhất định cho một yêu cầu API cụ thể.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Model (model) - đối tượng mô hình Headers đầu ra sẽ được mở rộng.
  • [Output] Fields (multiple, any) - tất cả các trường của mô hình (được xác định trong phần tương ứng của nó trong Yêu cầu API bên ngoài ).