Đối với mỗi vòng lặp

Nhấn vào đây để sao chép

Lặp lại trên một mảng. Sử dụng đầu ra luồng "Nội dung vòng lặp" để xử lý từng mục và đầu ra luồng "Đã hoàn thành" khi quá trình lặp kết thúc.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Loop body - kích hoạt một lần cho mỗi mục trong mảng.
  • [Output] Completed - kích hoạt khi tất cả các mục trong mảng đã được lặp lại.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (any) - một mảng của bất kỳ loại dữ liệu nào được lặp lại.
  • [Output] Item (any) - một phần tử trong mảng, thay đổi theo mỗi lần lặp, tự động điều chỉnh loại của nó tùy thuộc vào đầu vào.
  • [Output] Index (integer) - vị trí của mục trong mảng (bắt đầu từ 0), tăng thêm 1 với mỗi lần lặp lại.