Biến

Nhấn vào đây để sao chép

Đặt và lưu trữ các biến sẽ được sử dụng trong suốt quá trình kinh doanh.


Các khối biến có thể lưu trữ các loại biến cơ bản sẽ được sử dụng trong suốt quá trình kinh doanh. Bạn có thể đặt giá trị cho biến bằng khối Đặt biến hoặc bằng giá trị mặc định. Sau đó, bạn có thể kết nối biến này làm đầu vào ở bất kỳ đâu trong quy trình kinh doanh. Các biến có thể được đặt dưới dạng một giá trị đơn lẻ hoặc dưới dạng một mảng.