Sự đăng ký

Nhấn vào đây để sao chép

Đăng ký một người dùng mới trong hệ thống.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Login (email) - email của người dùng được sử dụng làm thông tin đăng nhập.
  • [Input] Password (string) - mật khẩu của người dùng ở dạng chuỗi.
  • [Input] First Name (string) - tên của người dùng.
  • [Input] Last Name (string) - họ của người dùng.
  • [Output] User (model) - đối tượng mô hình người dùng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu.
  • [Output] Token (string) - Mã thông báo mang của người dùng mới. Được sử dụng để xác thực người dùng trong API ứng dụng.