Phần tử mảng

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về một phần tử của một mảng tại một chỉ mục nhất định (bắt đầu từ 0).


Ví dụ : Phần tử mảng(mảng: [1, 2, 3], chỉ mục: 1) = 2.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (array, any type) - mảng được đánh giá.
  • [Input] Index (integer) - vị trí của phần tử được trả về trong đầu vào dữ liệu "Mảng" (bắt đầu từ 0).
  • [Output] Element (same type as "Array") - kết quả của phép toán.