Mở rộng mô hình trạng thái phản hồi APIRequestName Out

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về tất cả các trường của một đối tượng mô hình Trạng thái phản hồi nhất định cho một yêu cầu API cụ thể.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Model (model) - Đối tượng mô hình Trạng thái Phản hồi sẽ được mở rộng.
  • [Output] Code (integer) - Mã trạng thái phản hồi HTTP .
  • [Output] Latency (integer) - độ trễ của phản hồi, tính bằng mili giây.
  • [Output] Is Timeout (boolean) - Đúng nếu yêu cầu hết thời gian chờ, ngược lại là Sai.
  • [Output] Response (string) - nội dung phản hồi của máy chủ ở định dạng văn bản. Nếu yêu cầu không thành công và nội dung phản hồi không ở định dạng được xác định trong Yêu cầu API bên ngoài , thì kết nối dữ liệu đầu ra Nội dung của khối Yêu cầu API bên ngoài sẽ không có giá trị. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng kết nối dữ liệu này để xem nội dung phản hồi thực tế.