nối thêm mảng

Nhấn vào đây để sao chép

Thêm một phần tử vào cuối một mảng đã cho.


Ví dụ : Nối mảng(mảng: [1, 2], mục: 3) = [1, 2, 3].

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (array, any type) - mảng được thêm vào.
  • [Input] Item (same type as "Array") - phần tử được thêm vào.
  • [Output] Result (array, same type as "Array") - kết quả của phép toán.