Bảng chọn ngày

Nhấn vào đây để sao chép

Cho phép chọn một ngày nhất định.


Cài đặt Giao diện

Label (không bắt buộc) được sử dụng để hiển thị nhãn của thành phần.

Placeholder (không bắt buộc) được sử dụng để hiển thị trình giữ chỗ của thành phần.

Name (bắt buộc) - tên của thành phần.

Tooltip công cụ (không bắt buộc) - chuỗi chú giải công cụ.

Min (bắt buộc) - giá trị dấu thời gian tối thiểu [được định dạng unix] để bắt đầu. Được đặt thành 0 theo mặc định.

Max (bắt buộc) - giá trị dấu thời gian tối đa [được định dạng unix] có thể được chọn. Tương đương với thời điểm tạo theo mặc định.;

Step (không bắt buộc) - giá trị bước lựa chọn.

Required (bắt buộc) - đánh dấu nếu lựa chọn được yêu cầu hay không. Được đặt thành false theo mặc định.

Allow clear (bắt buộc) - cho phép xóa khi chọn. Được đặt thành false theo mặc định.

Disabled tắt (bắt buộc) - làm cho thành phần bị tắt nếu được bật. Được tắt theo mặc định.

Visible (bắt buộc) - hiển thị thành phần nếu được bật. Được bật theo mặc định.


Trình kích hoạt quy trình làm việc

 • onChange - kích hoạt khi tùy chọn thả xuống được thay đổi.
 • onFocus - kích hoạt khi thành phần đang được tập trung vào.
 • onBlur - kích hoạt khi thành phần bị mờ.
 • onCreate - kích hoạt khi thành phần được tạo.
 • onShow - kích hoạt khi thành phần được hiển thị.
 • onHide - kích hoạt khi thành phần bị ẩn.
 • onDestroy - kích hoạt khi thành phần được hiển thị.
 • onEnterKey - kích hoạt khi nhấn phím Enter.

Hành động thành phần

Datepicker Get Properties

Nhận các thuộc tính của thành phần.

Thông số đầu vào :

 • Component Id [string] - định danh của thành phần;

Thông số đầu ra :

 • Label [string] - nhãn của thành phần;
 • Placeholder [string] - trình giữ chỗ của thành phần;
 • Allow Clear [boolean] - cho phép xóa lựa chọn nếu đúng;
 • Disable [boolean] - tắt thành phần nếu đúng;
 • Tooltip [string] - chuỗi chú giải công cụ;
 • Required [boolean] - hiển thị dấu bắt buộc nếu đúng;
 • Debounce (ms) [integer] - trì hoãn để xác thực giá trị;
 • Min [datetime] - giá trị dấu thời gian tối thiểu [được định dạng unix] để bắt đầu từ;
 • Max [datetime] - giá trị dấu thời gian tối đa [được định dạng unix] có thể được chọn;
 • Value [datetime] - giá trị dấu thời gian đã chọn [được định dạng unix];
 • Validate Icon [boolean] - biểu tượng được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Status [Status type] - trạng thái được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Message [string] - thông báo được hiển thị khi xác thực giá trị;

Datapicker Get Properties

Datepicker Set Properties

Đặt thuộc tính của thành phần.

Thông số đầu vào :

 • Component Id [string] - định danh của thành phần;
 • Label [string] - nhãn của thành phần;
 • Placeholder [string] - trình giữ chỗ của thành phần;
 • Allow Clear [boolean] - cho phép xóa lựa chọn nếu đúng;
 • Disable [boolean] - tắt thành phần nếu đúng;
 • Tooltip [string] - chuỗi chú giải công cụ;
 • Required [boolean] - hiển thị dấu bắt buộc nếu đúng;
 • Debounce (ms) [integer] - trì hoãn để xác thực giá trị;
 • Min [datetime] - giá trị dấu thời gian tối thiểu [được định dạng unix] để bắt đầu từ;
 • Max [datetime] - giá trị dấu thời gian tối đa [được định dạng unix] có thể được chọn;
 • Value [datetime] - giá trị dấu thời gian đã chọn [được định dạng unix];
 • Validate Icon [boolean] - biểu tượng được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Status [Status type] - trạng thái được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Message [string] - thông báo được hiển thị khi xác thực giá trị;

Datapicker Set Properties

Datepicker Update Properties

Cập nhật các thuộc tính của thành phần.

Thông số đầu vào :

 • Component Id [string] - định danh của thành phần;
 • Label [string] - nhãn của thành phần;
 • Placeholder [string] - trình giữ chỗ của thành phần;
 • Allow Clear [boolean] - cho phép xóa lựa chọn nếu đúng;
 • Disable [boolean] - tắt thành phần nếu đúng;
 • Tooltip [string] - chuỗi chú giải công cụ;
 • Required [boolean] - hiển thị dấu bắt buộc nếu đúng;
 • Debounce (ms) [integer] - trì hoãn để xác thực giá trị;
 • Min [datetime] - giá trị dấu thời gian tối thiểu [được định dạng unix] để bắt đầu từ;
 • Max [datetime] - giá trị dấu thời gian tối đa [được định dạng unix] có thể được chọn;
 • Value [datetime] - giá trị dấu thời gian đã chọn [được định dạng unix];
 • Validate Icon [boolean] - biểu tượng được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Status [Status type] - trạng thái được hiển thị khi xác thực giá trị;
 • Validate Message [string] - thông báo được hiển thị khi xác thực giá trị;

Datapicker Update Properties

Datepicker Validate

Xác thực giá trị dấu thời gian đã chọn từ thành phần Bộ chọn Ngày Giờ.

Thông số đầu vào :

 • Component Id [string] - định danh của thành phần;

Thông số đầu ra :

 • Success [boolean] - kết quả xác thực;
 • Error [string] - thông báo lỗi;

Datapicker Validate


ví dụ sử dụng

Ngày có thể được chia thành một số phần khác nhau như năm, tháng và ngày.

 • Kéo khối Datepicker Get Properties và thả nó vào khung vẽ. Component ID phải được chỉ định để nhận giá trị từ thành phần Date Picker

 • Giá trị đã chọn có thể được chia thành một số phần nhỏ, như năm, tháng và ngày. Expand date phải được sử dụng.