Concat Chuỗi

Nhấn vào đây để sao chép

Nối 2 chuỗi với dấu phân cách đã cho.


Ví dụ : Chuỗi Concat(đầu tiên: "lorem", thứ hai: "ipsum", dấu phân cách: ";") = "lorem;ipsum".
Mẹo : sử dụng khối Concat Strings (Multiple) để nối tối đa 10 chuỗi.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] First (string) - Chuỗi đầu tiên để nối.
  • [Input] Second (string) - Chuỗi thứ 2 để nối.
  • [Input] Separator (string) - dấu phân cách để bao gồm ở giữa mỗi chuỗi được nối.
  • [Output] Result (string) - kết quả của hoạt động.