Xác thực

Nhấn vào đây để sao chép

Các mô-đun để đăng ký và đăng nhập của người dùng.


Các mô-đun xác thực cung cấp chức năng đăng ký và đăng nhập cho người dùng ứng dụng của bạn.

Các chức năng cơ bản để quản lý người dùng, nhóm, đăng ký và ủy quyền được cung cấp bởi mô-đun Auth mặc định. Nó cũng thêm một mẫu đăng ký tiêu chuẩn vào các ứng dụng của bạn.

Để mở rộng chức năng, đặc biệt là khả năng nhập và đăng ký thông qua mạng xã hội, hãy sử dụng các mô-đun bổ sung.


Cài đặt đăng ký

Mô-đun Auth quản lý tất cả các cài đặt đăng ký. Nếu đăng ký bị vô hiệu hóa, thì các mô-đun đăng nhập mạng xã hội cũng sẽ không thể đăng ký người dùng mới