trong mảng

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra xem một mảng có chứa một phần tử đã cho hay không.


Ví dụ : Trong Array(array: [1, 2, 3], item: 2) = True.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (array, any type) - mảng để tìm một phần tử trong đó.
  • [Input] Item (same type as "Array") - phần tử cần tìm.
  • [Output] Result (boolean) - Đúng nếu đầu vào dữ liệu "Mảng" chứa ít nhất 1 phiên bản của đầu vào dữ liệu "Mục", ngược lại là Sai.