Ngày & Giờ hiện tại

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về ngày & giờ tại thời điểm thực hiện quy trình nghiệp vụ.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Output] Date & Time (date & time) - ngày & giờ tại thời điểm thực hiện quy trình nghiệp vụ.
  • [Output] Date (date) - ngày tại thời điểm thực hiện quy trình kinh doanh.
  • [Output] Time (time) - thời gian tại thời điểm thực hiện quy trình kinh doanh.