Nhà thiết kế mô hình dữ liệu

Nhấn vào đây để sao chép

Trình thiết kế mô hình dữ liệu là công cụ chính để tạo mô hình dữ liệu, thiết lập các thuộc tính (trường) và mối quan hệ của chúng trong dự án của bạn. Nó nằm trong tab Thiết kế dữ liệu của AppMaster Studio.


Chức năng

  • Tạo và chỉnh sửa các mô hình dữ liệu.
  • Tạo và chỉnh sửa liên kết giữa các mô hình.

mục mặc định

  • User/User Session data model - được tự động thêm vào ứng dụng của bạn khi bạn tạo một dự án mới trong AppMaster Studio. Bạn sẽ sử dụng nó để tạo người dùng.
  • Các trường hệ thống được thêm vào mỗi mô hình dữ liệu khi nó được tạo.

Hoạt động

Bạn có thể kéo và thả các thành phần trong công cụ thiết kế bằng cách sử dụng con trỏ chuột. Để thay đổi tỷ lệ - bằng cách giữ phím Ctrl và cuộn con lăn chuột. Sử dụng con trỏ chuột hoặc thanh cuộn ở phía dưới và bên phải để di chuyển xung quanh trường .

Để lưu các thay đổi - hãy nhấp vào Lưu lược đồ .