Yêu cầu API bên ngoài

Nhấn vào đây để sao chép

Kích hoạt bất kỳ Yêu cầu API bên ngoài nào được tạo trước đó.


Đọc thêm về Yêu cầu API bên ngoài tại đây .

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Đầu ra] Đầu ra - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] URL Params (model) - Đối tượng mô hình URL Params, sử dụng khối này để tạo.
  • [Input] Body (model) - đối tượng mô hình Body đầu vào, sử dụng khối này để tạo ra nó.
  • [Input] Headers (model) - đối tượng mô hình Tiêu đề đầu vào, sử dụng khối này để tạo nó.
  • [Input] Query (model) - Đối tượng mô hình truy vấn, sử dụng khối này để thực hiện.
  • [Đầu ra] Tiêu đề (mô hình) - đầu ra đối tượng mô hình Tiêu đề, sử dụng khối này để mở rộng nó.
  • [Output] Response Status (model) - Đối tượng mô hình Trạng thái phản hồi, sử dụng khối này để mở rộng nó.
  • [Output] Body (model) - đầu ra đối tượng mô hình Body, sử dụng khối này để mở rộng nó.