BP do người dùng tạo

Nhấn vào đây để sao chép

Gọi bất kỳ quy trình kinh doanh tùy chỉnh nào mà bạn đã tạo.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Input (multiple, any) - các biến đầu vào được xác định trong quy trình nghiệp vụ đang được gọi.
  • [Output] Output (multiple, any) - các biến đầu ra được xác định trong quy trình nghiệp vụ đang được gọi.