nhà điều hành

Nhấn vào đây để sao chép

Cộng/trừ/nhân/chia hai số.


Khối Kết quả
Sum A + B
Substract A - B
Multiply Một * B
Divide A/B

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

kết nối dữ liệu

  • [Input] A (integer/float/time span) - biến đầu tiên để hoạt động.
  • [Input] B (integer/float/time span) - biến thứ 2 để hoạt động.
  • [Output] Result (phụ thuộc vào loại dữ liệu đầu vào) - kết quả của hoạt động.