Sự chậm trễ

Nhấn vào đây để sao chép

Tạm dừng việc thực hiện quy trình kinh doanh trong một số mili giây nhất định.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Milliseconds (integer) - số mili giây để tạm dừng thực thi.