Khôi phục mật khẩu

Nhấn vào đây để sao chép

Khôi phục mật khẩu của một người dùng nhất định.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Login (string) - email của người dùng được sử dụng làm thông tin đăng nhập.
  • [Input] new_password (password) - mật khẩu người dùng mới được mã hóa.