Xóa người dùng khỏi nhóm

Nhấn vào đây để sao chép

Xóa người dùng khỏi một nhóm người dùng nhất định (được xác định trong cài đặt mô-đun Auth).


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] User ID (integer) - ID của người dùng.
  • [Input] Group ID (integer) - ID của nhóm.