Nếu khác

Nhấn vào đây để sao chép

Một tuyên bố điều kiện. Nếu đầu vào dữ liệu "Boolean" là True, quy trình sẽ chuyển sang đầu ra luồng "True", nếu không là "Sai".


Kết nối dòng chảy

  • Input In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] True - kích hoạt nếu đầu vào dữ liệu "Boolean" là Đúng.
  • [Output] False - kích hoạt nếu đầu vào dữ liệu "Boolean" là Sai.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Boolean (boolean) - biến được đánh giá.