các loại quan hệ

Nhấn vào đây để sao chép

Làm việc với người thiết kế mô hình dữ liệu.


Mối quan hệ có thể được thiết lập giữa hai mô hình dữ liệu - để xác định các đối tượng được tạo từ chúng sẽ liên quan và tương tác với nhau như thế nào. Có ba loại liên kết như vậy:

  • has_one - 1 đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu A, chỉ được liên kết với 1 đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu B;
  • has_many - 1 đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu A, có thể liên kết với nhiều đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu B;
  • many_to_many - một tập hợp các đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu A có thể được liên kết với nhiều đối tượng được tạo từ mô hình dữ liệu B.

Các Mô hình Dữ liệu được Liên kết có được các khả năng bổ sung để xử lý cộng tác trong ứng dụng của bạn. Một mô hình dữ liệu có thể được liên kết với vô số mô hình khác - điều chính yếu là không làm phức tạp logic của các kết nối đến mức bạn không thể hiểu được.