Máy quét mã vạch

Nhấn vào đây để sao chép

Mô-đun bao gồm khối và màn hình di động với Máy quét mã vạch


màn hình

Máy quét mã vạch. Màn hình này có một trình kích hoạt bổ sung:

onBarcodeRead

Đầu ra:

  • value (string) - giá trị đọc.

Quy trình kinh doanh

Barcode Scan

Đầu ra :

  • success (boolean) - đọc thành công;
  • value (string) - giá trị đọc.