Tăng lỗi

Nhấn vào đây để sao chép

Phát sinh lỗi và tạm dừng việc thực hiện BP. "Mã" là mã trạng thái HTTP của lỗi và "Thông báo" có thể được sử dụng để chuyển lời giải thích về lỗi tới giao diện người dùng của người dùng.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Code (integer, 400-599) - mã trạng thái HTTP của lỗi. Phải nằm trong khoảng từ 400 đến 599.
  • [Input] Message (string) - giải thích về lỗi sẽ được chuyển đến giao diện người dùng để người dùng xem.