Vạch sọc

Nhấn vào đây để sao chép

Các mô-đun và tích hợp. Nhà cung cấp thanh toán


Mô-đun này cung cấp tích hợp API thanh toán Stripe. Nó có thể được sử dụng như một mô-đun độc lập hoặc làm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho mô-đun Thương mại điện tử.


Cài đặt mô-đun

Tham số Mặc định Sự mô tả
Secret Key Không có
Publishable key Không có