ตรวจสอบ KS RU

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนว่าสอดคล้องกับรูปแบบของ KS (บัญชีธนาคารที่ติดต่อ) ของสหพันธรัฐรัสเซีย


ในทางปฏิบัติจะเป็นการดีกว่าถ้าใช้ร่วมกับบล็อก Validate BIK RU: ขั้นแรกให้ตรวจสอบความถูกต้องของอินพุต BIK จากนั้นจึงตรวจสอบ CC

ตัวเชื่อมต่อสตรีม

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกดำเนินการเสร็จสิ้น

ตัวเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] ks (string) - ค่าเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับรูปแบบ
  • [Input] bik (string ) - BIC ของธนาคารที่ต้องตรวจสอบ KC
  • [Output] is_valid (boolean) - ถ้าค่าตรงกับรูปแบบ มันจะคืนค่า True มิฉะนั้น - False