Lấy một cái

Nhấn vào đây để sao chép

Tìm một đối tượng mô hình trong cơ sở dữ liệu dựa trên ID của nó và trả về nó.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] ID (integer) - ID của đối tượng mô hình để lấy từ cơ sở dữ liệu.
  • [Input] _with (enum, optional) - các mô hình dữ liệu được kết nối với đối tượng mô hình đích để truy xuất từ cơ sở dữ liệu. Sau đó có thể được sử dụng sau khi mở rộng đối tượng mô hình đã tìm thấy. Đọc thêm về _with trong Câu hỏi thường gặp về Quy trình Công việc.
  • [Output] Model (model) - đối tượng mô hình được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu.

Trong trường hợp mô hình bạn đang nhận có quan hệ một-nhiều hoặc nhiều-nhiều và bạn đã chọn mô hình liên quan sẽ được trả về bằng cách sử dụng dữ liệu đầu vào _with, bạn cũng sẽ có thể xác định đối tượng liên quan nào sẽ được trả về ( bằng cách áp dụng _Sort, _Search và tương tự trên chúng) (xem video ở trên để biết thêm chi tiết).