mật khẩu thăm dò

Nhấn vào đây để sao chép

Mật khẩu và kiểm tra khớp băm


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] password (string) - chuỗi mật khẩu.
  • [Input] hashed_password (string) - chuỗi băm mật khẩu.
  • [Output] matched (boolean) - kết quả khớp, đúng nếu có khớp, ngược lại là sai.