Đổi mật khẩu

Nhấn vào đây để sao chép

Thay đổi mật khẩu của người dùng hiện tại.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] old_password (password) - mật khẩu người dùng cũ được mã hóa.
  • [Input] new_password (password) - mật khẩu người dùng mới được mã hóa.