Đọc tệp XLSX

Nhấn vào đây để sao chép

Lặp lại từng hàng trong tệp XLSX. Sử dụng đầu ra luồng "Từng hàng" để xử lý từng hàng và đầu ra luồng "Đã hoàn thành" khi quá trình lặp kết thúc.


Mẹo : kết hợp khối này với khối Cho mỗi khối để lặp qua từng cột trong một hàng, sau đó sử dụng khối Chuyển đổi để xử lý các giá trị cột dựa trên số cột hoặc tên cột (xem video ở trên để biết thêm).

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Each row - kích hoạt một lần cho mỗi hàng trong tệp.
  • [Output] Completed - kích hoạt khi tất cả các hàng trong tệp đã được lặp lại.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] XLSX file (file) XLSX - Tệp XLSX cần đọc.
  • [Output] Row number (integer) - số hàng hiện đang được đọc (bắt đầu từ 1), tăng thêm 1 với mỗi lần lặp lại.
  • [Output] Row columns (string array) - nội dung của các cột của hàng hiện đang được đọc ở định dạng chuỗi.