Chiều dài chuỗi

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về độ dài của một chuỗi đã cho.


Ví dụ : Độ dài chuỗi ("lorem") = 5.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] String (string/email/text/phone number/geo point) - chuỗi cần đánh giá.
  • [Output] Result (integer) - độ dài/số lượng ký tự trong đầu vào dữ liệu "Chuỗi".