tách chuỗi

Nhấn vào đây để sao chép

Tách một chuỗi thành một mảng bằng một dấu tách đã cho.


Ví dụ : Tách Chuỗi(chuỗi: "lorem ipsum", dấu phân cách: " ") = ["lorem", "ipsum"].

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] String (string) - chuỗi cần tách.
  • [Input] Separator (string) - ký tự hoặc chuỗi ký tự sẽ đánh dấu phần cuối của một phần tử và phần đầu của phần tử tiếp theo.
  • [Output] Result (string array) - kết quả của hoạt động.