Đặt biến

Nhấn vào đây để sao chép

Đặt một biến thành một giá trị cụ thể.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Variable (any) - biến được đặt giá trị.
  • [Input] Value (any, same type as "'Variable") - giá trị mà biến sẽ được đặt.