logic VÀ

Nhấn vào đây để sao chép

Thực hiện phép toán AND logic.


Ví dụ : Logic AND(thứ nhất: Đúng, thứ hai: Sai) = Sai.

Ngày thứ nhất Thứ hai Kết quả
ĐÚNG VẬY ĐÚNG VẬY ĐÚNG VẬY
ĐÚNG VẬY Sai Sai
Sai ĐÚNG VẬY Sai
Sai Sai Sai

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] First (boolean) - Giá trị đầu tiên được đánh giá.
  • [Input] Second (boolean) - Giá trị thứ 2 được đánh giá.
  • [Output] Result (boolean) - kết quả của hoạt động.