Cộng/Trừ Khoảng thời gian

Nhấn vào đây để sao chép

Cộng/trừ một khoảng thời gian vào/từ một ngày/thời gian/ngày & thời gian/khoảng thời gian đã cho.


Ví dụ : Thêm khoảng thời gian(đầu vào: ngày 16 tháng 11 năm 2021, khoảng thời gian: 2 ngày) = ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Input (date/time/date & time/time span) - giá trị ngày và giờ mà dữ liệu đầu vào "Khoảng thời gian" sẽ được cộng/trừ vào đó/từ đó.
  • [Input] Time Span (time span) - khoảng thời gian để cộng/trừ từ đầu vào dữ liệu "Đầu vào".
  • [Output] Result (same as "Input") - kết quả của hoạt động.