Có chuỗi con

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con đã cho hay không và trả về chỉ mục của nó.


Ví dụ : Có chuỗi con(chuỗi: "lorem lorem", chuỗi con: ""re") = kết quả: True, chỉ mục: 2.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] String (string/email/text/phone number) - chuỗi để tìm chuỗi con trong đó.
  • [Input] Substring (string/email/text/phone number) - chuỗi con cần tìm.
  • [Output] Result (boolean) - Đúng nếu đầu vào dữ liệu "Chuỗi" chứa ít nhất một phiên bản của đầu vào dữ liệu "Chuỗi con", nếu không thì là Sai.
  • [Output] Index (integer) - vị trí bắt đầu của phiên bản đầu tiên của đầu vào dữ liệu "Chuỗi con" trong đầu vào dữ liệu "Chuỗi" (bắt đầu từ 0).