Nhận tiêu đề yêu cầu

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về giá trị của tiêu đề yêu cầu điểm cuối với tên đã cho.


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Name (string) - tên của tiêu đề yêu cầu điểm cuối.
  • [Output] Value (string) - giá trị của tiêu đề yêu cầu điểm cuối.