mô-đun đặc biệt

Nhấn vào đây để sao chép

Các mô-đun đặc biệt được phát triển cho các dự án cụ thể của các đối tác của chúng tôi.


API Đối tác Autodesk

Mô-đun để tích hợp với hệ thống đặt hàng Autodesk.


mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu ảo

 • Order List Item
 • Maintenance Sub Switch Item
 • Previous Subscription
 • Initial Order Error
 • Autodesk Override Auth
 • Renewal Item
 • Order Detail Header
 • Initial Order Item
 • Add seats Item
 • Add products Item
 • Order Detail Item
 • Order Detail Partner
 • Multi User Trade Item

Quy trình kinh doanh

Autodesk Partner API Group

 • Autodesk Partner: Initial Order
 • Autodesk Partner: Get my Price
 • Autodesk Partner: Multi-User Trade-in
 • Autodesk Partner: Add products
 • Autodesk Partner: Renewal
 • Autodesk Partner: Add seats
 • Autodesk Partner: Maintenance-to-Subscription Switch
 • Autodesk Partner: Get Order details
 • Autodesk Partner: Get Order list

Settings

Tham số đặt trước Sự mô tả
Consumer CSN - CSN (số sê-ri).
Callback URL - Gọi lại URL.
Consumer key - Mã khách hàng Autodesk.
Consumer secret - Bí mật khách hàng Autodesk.
Server URL https://enterprise-api-stg.autodesk.com/ URL máy chủ. Theo mặc định, đây là địa chỉ của máy chủ thử nghiệm Autodesk.