Kích thước mảng

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về kích thước của một mảng đã cho.


Ví dụ : Kích thước mảng([1, 2, 3]) = 3.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (array, any type) - mảng được đánh giá.
  • [Output] Size (integer) - kích thước/số phần tử trong đầu vào dữ liệu "Mảng".