trường hệ thống

Nhấn vào đây để sao chép

Làm việc với người thiết kế mô hình dữ liệu.


Trong mỗi mô hình dữ liệu mới, các trường hệ thống được tạo theo mặc định

  • ID (số nhận dạng duy nhất cho mô hình);
  • Đã tạoAt;
  • Cập nhật tại;
  • Đã xóaAt;

Các trường này dùng để theo dõi vòng đời và các thay đổi của bản ghi mô hình dữ liệu. Chúng không thể được đổi tên hoặc xóa nhưng có thể được sử dụng để xây dựng logic nghiệp vụ và giao diện người dùng.