chế độ

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về kết quả của phép chia cùng với số dư.


Ví dụ : Mod(số bị chia: 10, số chia: 3) = kết quả: 3, số dư: 1.

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Dividend (integer) - số bị chia.
  • [Input] Divider (integer) - số để chia.
  • [Output] Result (integer) - kết quả của phép chia.
  • [Output] Remainder (integer) - phần còn lại của phép chia, kết quả của phép toán modulo.