Cấu hình điểm cuối

Nhấn vào đây để sao chép

Điểm cuối được thiết kế để trở thành trình bao bọc nâng cao cho bất kỳ quy trình kinh doanh nào. Mọi điểm cuối đều có tuyến đường/URL, phương thức (GET, POST, PUT hoặc DELETE), quy trình công việc được liên kết, lựa chọn các biến đầu vào và đầu ra (từ quy trình công việc được liên kết) và bộ phần mềm trung gian. Nhiều điểm cuối có thể được liên kết với cùng một quy trình kinh doanh nhưng các kết hợp URL và phương thức phải là duy nhất.